Club #charlottefashiongirls

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Dodaj do niego produkty, aby móc rozpocząć składanie zamówienia.

Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.charlottefashion.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.charlottefashion.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Charlotte Fashion a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.charlottefashion.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.charlottefashion.pl, prowadzony jest przez firmę Chf Design Łukasz Gancarz zarejestrowaną  pod numerem NIP: 8652399274 REGON: 181033677 zwany także zamiennie "Usługodawcą". Adres działalności to: ul. Wybickiego 7A, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Polska.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Przeglądarka internetowa : Firefox , Google Chrome , Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.charlottefashion.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Charlottefashion.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Klienta.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.3. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Charlotte Fashion.
3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów ,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:
a.) wprowadzenia czasowych promocji, kodów rabatowych, kart rabatowych, które nie obejmują towarów przecenionych oraz towarów wyłączonych z promocji (towarów specjalnych).

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.charlottefashion.pl, dokonać wyboru towaru, koloru , rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość wykorzystania kodu rabatowego otrzymanego w drodze określonych akcji promocyjnych. Kod rabatowy może wykorzystać tylko raz. Kody rabatowe i wszelkie promocje nie łączą się ze sobą.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy ,
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz prawa do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11. Przedmiotem umowy są tylko produkty prezentowane w Sklepie internetowym. Wszystkie produkty są nowe i są zgodne z wyświetlanymi zdjęciami w sklepie. Sklep Charlotte Fashion zastrzega sobie możliwość zmiany odcienia koloru wysyłanych produktów w stosunku do produktów prezentowanych w sklepie online. Sklep Charlotte Fashion zastrzega sobie możliwość zmiany elementów ozdobnych w wysyłanych produktach w stosunku do produktów prezentowanych w sklepie online. 
4.12. Pozycja w ofercie Sklepu nazwana "Zestawem" traktowana jest jako jeden produkt, wobec tego:
a.) w przypadku chęci odstąpienia od umowy należy odesłać na adres Sklepu wszystkie produkty ujęte w Zestawie,
b.) w przypadku chęci Wymiany Towaru, istnieje możliwość wymiany wyłącznie na inny rozmiar konkretnego produktu z zestawu (brak możliwości Wymiany na zupełnie inny Towar),
c.) jeżeli na adres Sklepu zostanie zwrócony Zestaw w niepełnej liczbie sztuk, wówczas promocja dotycząca Zestawu traci swą ważność, a cena produktu, od którego Klient nie odstępuje, staje się ceną regularną. 
4.13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail paragonu lub potwierdzenia sprzedaży lub specyfikacji zamówienia lub faktury VAT, na co Klient wyraża zgodę.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost, Paczkomaty Inpost, DHL oraz Poczty Polskiej.
5.3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie. W szczególnych wypadkach termin może się wydłużyć do 30 dni, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości email.
5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.charlottefashion.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail paragonu lub potwierdzenia sprzedaży lub specyfikacji zamówienia lub faktury VAT, na co Klient wyraża zgodę.

VI. Metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego:

    • PLN: 89 1050 1214 1000 0090 3248 2045
    • EUR: 94 1050 1214 1000 0090 3248 2052

b.) płatnością w systemie PayU, imoje, PayPo, PayPal, Przelewy24, za pomocą karty kredytowej określonego operatora.
c.) kurierowi w momencie odbioru zamówienia.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić wraz z dowodem zakupu na poniższy adres: Charlotte Fashion ul. Wybickiego 7A; 41-303 Dąbrowa Górnicza; Polska
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.6. Przesyłki wysyłane przez Klienta do sklepu Charlottefashion.pl w formie pobrania nie będą odbierane.
7.7. W przypadku odesłania przez Klientkę towaru zabrudzonego lub przesiąkniętego zapachem, towar jest oddawany do pralni. Koszt pralni (50 zł brutto/1szt) stanowi pomniejszenie wartości zwracanego towar.
7.8. Sklep Charlottefashion.pl zgodnie z Art. 33. Ustawy o prawach konsumenta zwraca najtańszy koszt dostawy oferowany przez sklep w momencie składania zamówienia przez Klienta. 
7.9. Wszelkie wady fabryczne, wady powstałe w trakcie transportu powinny być zgłoszone do sklepu w ciągu 1 dnia od otrzymania zamówienia. Brak zgłoszenia może skutkować odrzuceniem zwrotu. 
7.10. Klient akceptując regulamin w momencie składania zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia wszystkich szkód, na które naraził sklep Charlottefashion.pl związanych z niedostarczeniem danego zamówienia wynikających z winy Klienta. Szkody, o których mowa to koszty przesyłki do Klienta i koszt przesyłki zwrotnej (w wysokości 20 zł) wynikającej z niedostarczenia zamówienia. Klient, który dokonał przedpłaty za zamówienie w danej sytuacji zgadza się na automatyczne potrącenie tych kosztów w momencie wykonywania zwrotu za dane zamówienie przez sklep Charlottefashion.pl.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Usługodawcy. Charlotte Fashion zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się po dostarczeniu reklamowanego produktu do Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacyjnym w formie papierowej lub uzupełnionym formularzem reklamacyjnym w wersji elektronicznej. Produkt powinien być wyczyszczony. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość negatywnego rozpatrzenia reklamacji jeżeli:

  • produkt jest zabrudzony,
  • brak formularza reklamacyjnego.

8.4. Koszty wysyłki w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ponosi Sprzedawca.
8.5. Koszty wysyłki w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji ponosi Klient.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy, mailowo pod adresem: bok@charlottefashion.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.6. Towary w promocji mogą zawierać mało widoczne defekty zarówno w materiale, jak i produkcie lub delikatne przybrudzenia, w związku z tym nie mogą stanowić danego przedmiotu reklamacji. 
9.7. Wszelkie wady fabryczne, wady powstałe w trakcie transportu powinny być zgłoszone do sklepu w ciągu 1 dnia od otrzymania zamówienia. Brak zgłoszenia może skutkować odrzuceniem reklamacji. 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Charlotte Fashion.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4 Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.

pixel